index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์

Add Your Heading Text Here

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
2 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

กิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ว…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

การจัดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10

“การจัดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 7 ดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองคำมน พร้อม…

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี พ.ศ.2563

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานครู อบต.ท่าจำปา ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานครู อบต.ท่าจำปา ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายก อ.บ.ต. ท่าจำปา


นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัด อ.บ.ต. ท่าจำปา

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม