index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์

Add Your Heading Text Here

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
2 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี พ.ศ.2563

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานประชุมสภา

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลท่าจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปา สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม : 11 มิถุนายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลท่าจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปา สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม : 10 มิถุนายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๔ : 31 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ : 24 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน : 25 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าแต้ ม.11 : 24 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางกระจกรถขยะด้านขวา ทะเบียน 80-8233 : 21 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหม้อลมคลัทช์ล่าง รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-6356 : 21 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ให้กับกองคลัง : 14 พฤษภาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองสวัสดิการสังคม จำนวน 29 รายการ : 11 พฤษภาคม 64

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 : 31 พฤษภาคม 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2564 : 3 พฤษภาคม 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560 ประจำเดือน เมษายน 2564 : 30 เมษายน 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ) : 5 เมษายน 64
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 : 31 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้ให้กับกองคลัง ๑ ตู้ : 3 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานเปิด จำนวน ๑ ตู้ ให้กับกองคลัง : 3 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด ให้กับกองคลัง จำนวน ๑ ตู้ : 3 มีนาคม 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : 1 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2563) : 15 มกราคม 64

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายก อ.บ.ต. ท่าจำปา


นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัด อ.บ.ต. ท่าจำปา

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน