สำนักปลัด

 โครงสร้างสำนักปลัด อบต.ท่าจำปา

นายรักพงษ์  รติคุณูปกร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกรรณิการ์  รัตนะวัน
นักทรัพยากรบุคคล

 

นางรุ่งฤดี วรรณไชย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริพร  พันธุโคตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

พันจ่าตรีตฤณภัท สมปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ สอนสา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางจิรัชยา รามศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชดาพร  บุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 


นายดุสิต บุตรโสม
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายคะนอง อุทัยแสน
ลูกจ้างประจำ
นายสันติ อรทัย
พนักงานขับรถยนต์

นายจันที ลื้อพอก
คนสวน

 

นายยอดชาย สมปัญญา
พนักงานขับรถน้ำ

นายศิริศักดิ์ สุวรรณมาโจ
พนักงานสูบน้ำ

นายอนุสรณ์ จันทะขิน
พนักงานประจำรถขยะ

นายบัญชร ตักโพธิ์
คนงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์  กระวงศ์
นักการภารโรง

นายวิทวัฒน์ กิติศรีวรพันธ์
พนักงานขับรถขยะ


นายอภิชาต จันทะขิน
พนักงานประจำรถขยะ