กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา

นางพัชรินทร์  ชาดีกรณ์
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุกัญญา   ทองน้อย
นักวิชาการศึกษา

 


นางมณเฑียร  ตักโพธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนา  สมปัญญา

ครู


นางลลิตา  ตักโพธิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา  สุนาคราช

ครู


นางสาวเนตรชนก  ธรรมรัตน์

ครู


นางผ่องศรี  เบ้าลี

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฉันทนา   แสงชาติ

ครู


นางวารี  แสงเขียว

ครู


นางสุภาพร  คำลือ

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศรีสุพรรณ  ศรีหะมงคล

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฉวีวรรณ  ยะวงษ์ศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพัชราภรณ์  ไหดงยาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางดรุณี  ทะลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัตนา  สาเส็ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางถิรวรารัตน์  ดีโคตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน  ลวกไธสงค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณัฐณิชา   ศรีวรสาร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอลิษา   ช่วยสุมาน

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสาวะรี  สมปัญญา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ