กองคลัง

โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง


นายรักพงษ์  รติคุณูปกร

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 


นางอรจิตรา  ไชยพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวเจนจิรา  นามเพ็ง
เจ้าพนักงานพัสดุ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรัชนีกร  พวงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวมัลลิกา  ล้อมพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นางสาวสิริรัตน์  โยธาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางแจ่มจันทร์  พลหาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้