กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง


นายมิตร  วรรณไชย

 ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายนิรุตติ์  อินธิโส
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางสุภารัตน์  บุญนิธิภัทร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุรีย์พร  อุทำกา

ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบุญสงค์  กระวงค์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายนัฐพงษ์  สมปัญญา

คนงานทั่วไป