หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุวัชร  อวิโรธน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

 

นายพิเชษฐ์   ศรีวะรมย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

 


นายรักพงษ์  รติคุณูปกร
หัวหน้าสำนักปลัด

.

 

 

นายรักพงษ์  รติคุณูปกร
หัวหน้าสำนักปลัด /รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง.

 

นายมิตร  วรรณไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง
.

 


นางพัชรินทร์  ชาดีกรณ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 


นางพัชรินทร์  ชาดีกรณ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา