กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างการบริหารงาน กองสวัสดิการ


นางพัชรินทร์  ชาดีกรณ์
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายศราวุธ  ชาดีกรณ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจิราพร  ศิริแสน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นางสุกัญญา  แพงแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน