สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภา อบต.ท่าจำปา

นายกีรติ  บุญเทียม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

 


นายไสว  คำลี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายอนุวัชร  อวิโรธน์

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

 


นายกิตติคุณ  บุญพิมพ์

ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายไกรเลิศ  คำชนะ
ส.อบต.หมู่ที่ 1 


นายศิวะ  ยะวงษ์ศรี

ส.อบต.หมู่ที่ 2 


นางนฤมล  บุพจันโท

ส.อบต.หมู่ที่ 2 


นายนิมิตร    ซองทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายธีรวัชร  ลีคำพอก

ส.อบต.หมู่ที่ 3

 

นายสืบศักดิ์  สุขวิพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4

 


นายยุทธภูมิ  ทะลา

ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายมานิตย์   ไชยประการ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

 


นายวุฒิชัย  ละดอกท่า

ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายวิเชียร  ท่าเข

ส.อบต. หมู่ที่ 6


นางสาวนิติยา  โยธาตรี

ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายวีระชัย  ทองสืบสาย

ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายโชคชัย   หลวงแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 8 


นายคต  หลวงแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 8นายถนอม  ยางเบือก

ส.อบต.หมู่ที่ 9

 


นายเตียง  ชมภูพระ

ส.อบต.หมู่ที่ 9 


นายภูริภัทร  ศรีหะมงคล

ส.อบต.หมู่ที่ 10 


นายสัญชัย  โคตรวัน

ส.อบต.หมู่ที่ 11 


นายสมชาย  เขียวค้า

ส.อบต.หมู่ที่ 11 


นายสาคร  ลำลอง

ส.อบต.หมู่ที่ 12

 


นายพล  กิติศรีวรพันธ์

ส.อบต.หมู่ที่ 12

 


นายสังคม  บุญเทียม

ส.อบต.หมู่ที่ 13 

นายจรัญ  มะแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 13


นายเชียง  ยางเบือก

ส.อบต.หมู่ที่ 14 


นายชาคริต  บุญเหลา
ส.อบต.หมู่ที่ 15

 นายทองดี  หลวงแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 15