ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เท่ากับ 86.17 คะแนน