กิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดศิริธรรมาราม บ้านท่าดอกแก้ว ม.6