[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการบริการประชาชน
แผนดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  9 ip
  วันนี้
  687 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  39968 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  39968 ip
  ทั้งหมด
  1455608 ip    
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๓๓ นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-003 สายทุ่งนาราช-บ้านดอนแดง หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ (1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 )
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ ๓ ซอยประชาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยพระ หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ ๓ จากบ้านนายโฮม ดอยมา ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ ๖ สายหน้าวัดท่าดอกแก้วเหนือ ถึงบ้านนางฤทัย กิติศรีวรพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาการศึกษาวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเสื้อฝึกภาคปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ(โครงการฝึกอบบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ไชยบุรี อบต.ท่าจำปา และเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 สายซอยตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาต่ออายุ Domain Name พร้อมเช่าพื้นที่ Web Hosting เว็บไซต์ www.thajumpa.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 จากบ้านนายวัน สอนสา ถึงบ้าน นายตัน โยบุตดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็นปริมาณความจุ 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ 10 จากบ้านนางสี ศรีหะมงคล ถึงบ้านนางชาลี สมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ 10 บริเวณหน้าบ้านนางคำพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เตือนการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นพ. (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ในเขตตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานจำนวน 2 หลัง (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานจำนวน 1 ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา (1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 จากบ้านดอนแดง ม.15 ถึงนานายวิทยา หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน อบต.คต-บ้านนายไขแสง มะระ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวตัววี หมู่ที่ 3 ริมสาชยบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดอกไม้ หมู่ 12 สายป่าช้า ไป ป่าดงกระแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตย-ทุ่งกระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๐ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-002 สายบ้านท่าดอกแก้ว-ห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าแต้ หมู่ 11 เริ่มต้นทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 212 จากท่าทรายเจริญศรี-ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจงจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้านท่าดอกแก้ว สายรอบห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ห้วยหวายหลึม ถนนสายท่าแต้-นาตาสังข์ บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำกากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำท่าจำปา 3 บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 เริ่มจากห้วยหลง ถึงสวนยางฯ นานยศ สาเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายฤทธิวงค์ ยางเบือก ถึงสวนยางฯ นายขาว แก้วห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตรบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 เริ่มจากสวนยางฯนายสี สอนสา ถึงสวนยางฯ นายทวี บุญเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแต้น้อย-หนองคำมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายหนูเพียร สานาผา ถึงสวนยางฯนายแสวง ปู่ห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึงสวนยางฯนายสมพร วิจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ สายทุ่งนาลาด เริ่มจากนา นายเหรียญชัย จอมแก้ว ถึงนา นายคง จันทะขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ.(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายริมห้วยภูแวง เริ่มจากนา นางอดิสร เบ้าลี ถึงนา นายลอน มวยลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 เริ่มจากสวนนางฯนายก่าม ถึงสวนยางฯ นางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากสวนยางฯ นายรัศมี ดอยมา ถึงสวนยางฯ นายสมัย ซองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 212 จากท่าทรายเจริญศรี-ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าจำปา (ระยะ2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายทางเข้าห้วยสายนา (ตรงข้ามไร่คุณเตือนใจ) จากนานายมล สาปา ถึงห้วยสายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายนานางนารี เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายปุ่งแก-บ้านดง ถึงนา นางนารี ศรีมันตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ทื่ 14 สายบ้านห้วยพระ ถึง ห้วยก้านเหลือง เริ่มจากบ้านนายจอน ชมพูพระ ถึงห้วยก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 เริ่มจากนา นางนารี ศรีมัตะ ถึงสวนยางฯ นายสว่าง สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายปุ่งแก-คำเตย เริ่มจากสามแยกถนนสายปุ่งแก-บ้านดง ถึงนานางนารี สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายหนองผักบุ้ง เริ่มจากสวนยางฯนางชื่น สอนสา ถึง สวนยางฯนายคมสันต์ โยบุตดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 6 ป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำพานบายศรีและขันหมากเบ็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเครื่องขยายสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งสถานที่บริเวณซุ้ม ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที่ 13 สายข้างวัดทุ่งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านท้าแต้ หมู่ที่ 11 สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างลาน คสล. และถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายทางเข้าป่าช้า เริ่มจากนานายทวี หอมหวน ถึง ศาลาฌาปนสถาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายทางเข้าสำนักสงฆ์อ่างคำ เริ่มจากบ้านนายทินกร ยางเบือก ถึงสวนยางฯ นายยิน ชมพูพระ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Single Box ห้วยทราย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายดอนปู่ตาเริ่มจากวัดสามัคคีธรรม ถึง สวนยางฯนายสาลี เอ้เคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างลาน คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที 3 สายข้าง ศพด. บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างลาน คสล.หน้าเมรุ บ้านคำพอก หมู่ที 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 เริ่มจากนานายจีน บุญเหลา ถึงสวนยางฯนายเปีย หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 สายโนนบ้านเก่า เริ่มจากที่สาธารณะโนนบ้านเก่าถึงนา นางอ่ำ มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างถมดินปรับแต่งพื้นที่สาธารณะหนองพันกองสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำเตย ม.1 6 สายรอบหนองพันกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18/2563
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18/2563
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเสื้อกีฬา,อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬา ดอกจำปาเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18/2563
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขยะ หมายเลข 80-8233 นพ.
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายคำเตย- ป่าช้าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16เริ่มจากบ้านนาย ประวิทย์ ตู้แก้ว ถึงบ้านนายประพันธ์ สุวรรณมาโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนติ้ว-ดอนดู่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบ้านคำพอก ริมทางสายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขยะ หมายเลข 80-8233 นพ.
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตักล้อยาง หมายเลข ต 0468 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสาระข้อมูลสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะไมล์ของรถยนต์ หมายเลข กง 4677 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสาระข้อมูลสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะไมล์ของรถยนต์ หมายเลข บจ 5930 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสาระข้อมูลสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียนติฯ ไฟเบอร์กลาส โครงเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความ สูง 6.00 เมตร ฐานเดียว 3 กรอบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นครพนม (รถกู้ชีพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 2/2562 (พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลท่าจำปา
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้ันหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแลคซีน เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ริมทางบ้านห้วยพระหมู่ที่ 14 จากนานายสาน สาเส็ง ถึงบ้านนายชำนาญ สาเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจงะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายเริ่มจากบ้านนายนคร ปู่ห้วยพระ ถึงบ้านนายถนอม วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางรัตน์ วิจันทร์ ถึง บ้านนายสังทอง วิจันทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายกองทอง เริ่มบ้านนายเชิดตระกูล เอ้เคน ถึง บ้านนายสมพงษ์ หลวงแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680นครพนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 (รถตักล้อยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาต่ออายุ Domain Name พร้อม Hosting เว็บไซต์ www.thajumpa.go.thมีระยะเวลาใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน 16 หมู่บ้าน
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 เริ่มจากสามแยกบ้านนางปัญญา เอ้เคน ถึงบ้านนายปราชญ์ ทุมดี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนายวาสนา สุขวิพัฒน์ ถึงบ้านนายบรรจง สุวรรณมาโจตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 ซอยศรีสวัสดิ์ เริ่มจากบ้านนางรัศมี พิมพ์พงษ์ ถึงนายปราโมทย์ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายภัชรนนท์ ลีคำพอก ถึงบ้านนายปรีชา สุวรรณมาโจ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางคำพลอย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำตรายาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน ๓ อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ซอยทางเข้านานายอนุรักษ์ บุตรโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้าน นางอังศนา ฤกษ์ใหญ่ ถึงบ้านนางวิไล กิติศรีวรพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายทางเข้าป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศขอมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 เริ่มจากบ้านนายสมพร ชมพูพระ ถึงบ้านนายจูมสี ชมพูพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง สายข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง สายข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 บริเวณสามแยกคำเตย-บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านซ้าย
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที 2 ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านขวา เริ่มจากบ้านนายฉลอง แพงจำปา
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๒ สายห้วยทราย เริ่มจากนา นายหนูเพียง สานาผา ถึงนา นางนัทพร ปู่ห้วยพระ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายห้วยทราย เริ่มจากนา นางอนงค์ กิติศรีวรพันธ์ ถึงฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระหมู่ที่ 14 สายอ่างคำ เริ่มจากสวนยางนางทัศนี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางเวียงชัย ถึงห้วยหวายหลึม ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายข้างวัดทุ่งสว่าง ถึงนา นายแดง ศรีหะมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากถนนบ้านปุ่งแก-บ้านดง ถึงบล็อคคอนเวิร์ส นานายสว่าง สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายป่าช้าเก่า เริ่มเริ่มจากบ้านนายทินกร ยางเบือก ถึงวัดป่าอ่างคำ
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายวัดป่าแสงจันทร์
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นการเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายทางเข้านานายดอน สุอุเทน เริ่มจากนานายทวี ชมพูพระ
  ประาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง เริ่มจากบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 สายแยกจากถนนสายคึกฤทธิ์
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายแยกจากถนนบ้านห้วยพระ-บ้านนาดอกไม้ ถึงนานางวิไล อินเทพ
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ 5930 นพ.
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายดงดอนคลองตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายแยกจากถนน บ้านดอนแดง-บ้านท่าดอกแก้ว ไปห้วยปลาฝา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะจง
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง สายแยกจากถนนบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าจำปา
  ปรกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มาหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายข้างรีสอร์ทไทญ้อ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายห้วยขี้หมู-ห้วยท่าจำปาเริ่มจากสายสวนยางนายแดง ผาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายห้วยขมิ้น แยกจากทางหลวง 3056 ถึงนานายจันวัฒน์ ทะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก สายริมคลองส่งน้ำ เริ่มจากนา นายสงวน ซองทอง ถึงนา นายแดง ตักโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจำปา ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ปรกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตยน้อย ไปโนนสาวอ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 สายห้วยหวายหลึม ถึงดอนปู่ตา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายหางดอนยาว-ห้วยสายนา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายนากระแต้ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านดอนแดง-ห้วยทราย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยภูแวง หมู่ที่ 4 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจงะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายบ้านคำเตย-บ้านปุ่งแก เริ่มจากสวนยาง นายชาลี ถึงหวยหลึม ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายป่าช้าใหญ่ เริ่มจากบ้านคำเตย ถึงห้วยเบ้า ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาส ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมู เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3056 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน สายริมห้วยทราย หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อชุดหลอดไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (มิถุนายน-กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยภูแวง หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรังปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมุ เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3056 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที 6 (สายริมห้วยขี้หมู) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 (สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ.35-002)ตำบลท่าจำปา ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน สายริมห้วยทราย หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562)
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานงานครัว(เครื่ิงทำน้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กง 4677 นพ
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลท่าจำปา จำนวน 21 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561(ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดแสดงผลงานเด็ก ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหาร พร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อทีมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะและวัสดุในการฝั่งกลบ
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายแยกจากทางหลวง 2032 ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายบ้านท่าแต้ ถึงหนองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ ม.11 สายบ้านท่าแต้ ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong