[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการบริการประชาชน
แผนดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.227.2.246
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  897 ip
  เมื่อวาน
  2190 ip
  เดือนนี้
  46879 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  46879 ip
  ทั้งหมด
  767961 ip    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียนติฯ ไฟเบอร์กลาส โครงเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความ สูง 6.00 เมตร ฐานเดียว 3 กรอบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นครพนม (รถกู้ชีพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 2/2562 (พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแลคซีน เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ริมทางบ้านห้วยพระหมู่ที่ 14 จากนานายสาน สาเส็ง ถึงบ้านนายชำนาญ สาเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจงะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายเริ่มจากบ้าน นายนคร ปู่ห้วยพระ ถึงบ้านนายถนอม วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางรัตน์ วิจันทร์ ถึง บ้านนายสังทอง วิจันทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายกองทอง เริ่มบ้านนายเชิดตระกูล เอ้เคน ถึง บ้านนายสมพงษ์ หลวงแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680นครพนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 (รถตักล้อยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุ Domain Name พร้อม Hosting เว็บไซต์ www.thajumpa.go.thมีระยะเวลาใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน 16 หมู่บ้าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 เริ่มจากสามแยกบ้านนางปัญญา เอ้เคน ถึงบ้านนายปราชญ์ ทุมดี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนายวาสนา สุขวิพัฒน์ ถึงบ้านนายบรรจง สุวรรณมาโจตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 ซอยศรีสวัสดิ์ เริ่มจากบ้านนางรัศมี พิมพ์พงษ์ ถึงนายปราโมทย์ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายภัชรนนท์ ลีคำพอก ถึงบ้านนายปรีชา สุวรรณมาโจ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางคำพลอย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๒ ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่10 ๑๐ สายทางเข้าป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากบ้านนายสมพร ชมพูพระ ถึงบ้านนายจูมสี ชมพูพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ ซอยทางเข้าบ้านนายอนุรักษ์ บุตรโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้าน นางอังศนา ฤกษ์ใหญ่ ถึงบ้านนางวิไล กิติศรีวรพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ท่าจำปา หมู่ที่ ๒ ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านขวา เริ่มจากบ้าน นายฉลอง แพงจำปา ถึงบ้านนางเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยภูแวง หมู่ที่ 4 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางเวียงชัย ถึงห้วยหวายหลึม ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓๑๓ สายข้างวัดทุ่งสว่าง ถึงนา นายแดง ศรีหะมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากถนนบ้านปุ่งแก-บ้านดง ถึงบล็อคคอนเวิร์ส นานายสว่าง สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๒ สายห้วยทราย เริ่มจากนา นายหนูเพียง สานาผา ถึงนา นางนัทพร ปู่ห้วยพระ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายห้วยทราย เริ่มจากนา นางอนงค์ กิติศรีวรพันธ์ ถึงฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายอ่างคำ เริ่มจากสวนยางนางทัศนี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายริมห้วยขี้หมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายวัดป่าแสงจันทร์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 สายแยกจากถนนสายคึกฤทธิ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายแยกจากถนนบ้านห้วยพระ-บ้านนาดอกไม้ ถึงนานางวิไล อินเทพ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ 5930 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายทางเข้านานายดอน สุอุเทน เริ่มจากนา นายทวี ชมพูพระ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง เริ่มจากบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายป่าช้าเก่า เริ่มจากบ้านนายทินกร ยางเบือก ถึงวัดป่าอ่างคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายดงดอนคลอง ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายแยกจากถนน บ้านดอนแดง-บ้านท่าดอกแก้ว ไปห้วยปลาฝา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มาหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง สายแยกจากถนนบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายข้างรีสอร์ทไทญ้อ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายห้วยขมิ้น แยกจากทางหลวง 3056 ถึงนานายจันวัฒน์ ทะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายริมคลองส่งน้ำ เริ่มจากนา นายสงวน ซองทอง ถึงนานายแดง ตักโพธิ์ บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายห้วยขี้หมู-ห้วยจำปา เริ่มจากสวนยางนายแดง ผาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมู เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3056 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน สายริมห้วยทราย หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอดไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรม
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดงสายข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดงสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (มิถุนายน-กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตยหมู่ที่ 7 บริเวณสามแยกคำเตย-บ้านดง ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอกสายแยกจากถนนบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ถึงสวนยางนายบรรชา สุขวิพัฒน์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายนากระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านดอนแดง-ห้วยทราย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตยน้อย ไปโนนสาวอ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 สายห้วยหวายหลึม ถึงดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายบ้านคำเตย-บ้านปุ่งแก เริ่มจากสายสวนยาง นายชาลี ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายป่าช้าใหญ่ เริ่มจากบ้านคำเตย ถึงห้วยเบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายหางดอนยาว-ห้วยสายนา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 (สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ.35-002)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องทำน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กง 4677 นพ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลท่าจำปา จำนวน 21 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ สาระสำคัญในสัญญา ขอชื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2561(ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุในการจัดแสดงผลงานเด็ก ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาอาหาร พร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อทีมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที่ 13 (เริ่มจากบ้านนายสมพร ถึง บ้านนายคมสันต์)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายริมทางหลวงหมายเลข 3056 (เริ่มจากข้างบ้านนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึง บ้านนางวิไลวรรณ กิติศรีวรพันธ์ )
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอกหมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายปัญญา สุขวิพัฒน์)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 (เริ่มจากบ้านนางมาลิษา มวยลี ถึง บ้าน พ.ต.ท.แวว โพธิบุตร)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (สายบ้านดอนแดงไปบ้านดอนดู่)
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายซอยบ้านนายทศ บุญเหลา
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 7 (เริ่มจากบ้านนายวีรศักดิ์ โยธาตรี-บ้านนายชุม ศรีเภา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายแยกจากทางหลวง 2032 ถึงห้วยหวายหลึม
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ - หนองคำ
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ ถึง ห้วยหวายหลึม
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายแยกจากทางหลวงหมายเลข 2045-สวนยางนายสมคิด อุเทนจันทร์
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายจากสวนยางนายนิกร ถึง สวนยางนายบง ชมพูพระ
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 ห้วยพระ สายบ้านแยกจากทางหลวง 2045-สวนนายสุทธิพงษ์ ด่านหา
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแกถึงนานายอุ่น
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ป่าช้าสาธารณะ
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ภูกระแต
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-นานายทองพูล
  ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 บ้านนาดอกไม้ สายริมห้วยทรายเริ่มจากฝายน้ำล้นถึงนานายหนูเพียง สานาผา
  ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 บ้านนาดอกไม้ สายรอบป่่าดงกระแสนเริ่มจากสามแยกสวนนางวี สานาผาถึงลำน้ำห้วยทวย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 บ้านห้วยพระ สายนานายจอน สาเส็ง
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 บ้านดอนแดง สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2045 ถึง นานายพุด วอนาม
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน ม.8-ม.7 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2045-บ้านคำเตย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 บ้านดอนแดง สาย รพ.สต.บ้านดอนแดง-ห้วยทราย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 บ้านคำเตย สายแยกจาก ถนนคำเตย-ปุ่งแก ถึงนานายตา
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 บ้านคำเตย สายแยกจากถนนคำเตย-ปุ่แก ถึงสวนยางนายจุด ช่วยสุมาล
  ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว สายทางเข้าบ้านนางพรสวรรค์ ลีมาก
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว สายนานายอนุชา เพชรไร่ทอง
  ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 บ้านคำพอก สายสวนยางนายสุขี จัทนทร์นันท์-สวนยางพตท.แวว โพธิบุตร
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 สายเริ่มจากสวนยางนายไสว สอนสา-สวนยางนางปัทมา ทุมดี
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทำแนวกันไฟ ม.10 สายรอบป่าช้าบ้านดอนติ้ว
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านดอนติ้ว สายบ้านนางอัมพร จันทร์อบ ถึงบ้านนางปริญดา คละไฮ
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยพระ สายจากสวนนายพงษ์ ชมพูพระ ถึงนานายเตียง ชมพูพระ
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคำเตย สายนานายลา วังอุปัดชา
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว นายบ้านนางสุดใจ กิติศรีวรพันธุ์
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 สายนานายปรีชา สมปัญญา
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 สายทุ่งนาลาดถึงฮ่องอีกุด
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านคำพอก สายรอบป่าสงวนชุมชน
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 สายสวนยางตาแย-ห้วยภูแวง
  ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
  ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนติ้ว-บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 10
  ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจำปาหมู่ 2 บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ตำบลท่าจำปา
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านคำเตย - ทุ่งกระแต้
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายสวนนายสมบัติ ไป สวนนางยุ้ย
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านท่าดอกแก้ว-โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เริ่มจากบ้านนายสุข คำเผือ-บ้านนายนิมิต จอมแก้ว
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายนายคึกฤทธิ์
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคำเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong