[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการบริการประชาชน
แผนดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  9 ip
  วันนี้
  738 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40019 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40019 ip
  ทั้งหมด
  1455659 ip    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าจำปา 2 หมูที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-003 สายทุ่งนาราช-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าจำปา 2 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๓๓ นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 80-6356 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลท่าจำปา ฝึกการทำธุงอีสาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
  รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 )
  ประกาศข้อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน 2 อัตรา ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยพระ หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ ๓ ซอยประชาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพระ หมู่ ๑๔ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนางจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าจำปา หมู่ ๑ สายทางเข้าวัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ ๓ จากบ้านนายโฮม ดอยมา ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ ๔ สายหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ ๖ สายหน้าวัดท่าดอกแก้วเหนือ ถึงบ้านนางฤทัย กิติศรีวรพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการศึกษาวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อฝึกภาคปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ(โครงการฝึกอบบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ไชยบุรี อบต.ท่าจำปา และเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 สายซอยตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุ Domain Name พร้อมเช่าพื้นที่ Web Hosting เว็บไซต์ www.thajumpa.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 จากบ้านนายวัน สอนสา ถึงบ้าน นายตัน โยบุตดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็นปริมาณความจุ 120 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ 10 จากบ้านนางสี ศรีหะมงคล ถึงบ้านนางชาลี สมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ 10 บริเวณหน้าบ้านนางคำพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายหน้าวัดแจ้งสว่างจากบ้านนายลา วังอุปัดชา ถึงบ้านนายตา โยธาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายโนนสาวอ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปุ่งแกหมู่ที่ 13จากบ้านนายวิชัย มหาศาล-บ้านนายนัฐพงษ์ ศรีหะมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เตือนการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นพ. (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ในเขตตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงมาสูงสุดไม่น้อยกว่า150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา (1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 จากบ้านดอนแดง ม.15 ถึงนานายวิทยา หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน อบต.คต-บ้านนายไขแสง มะระ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวตัววี หมู่ที่ 3 ริมสาชยบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดอกไม้ หมู่ 12 สายป่าช้า ไป ป่าดงกระแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตย-ทุ่งกระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๐ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าแต้ หมู่ 11 เริ่มต้นทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 212 จากท่าทรายเจริญศรี-ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-002 สายบ้านท่าดอกแก้ว-ห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องรื้อถอนและขายวัสดุบ้านพักพนักงานสูบน้ำไฟฟ้าท่าจำปา 3 บ้านท่าจำปา ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจงจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว สายรอบห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ห้วยหวายหลึม ถนนสายท่าแต้-นาตาสังข์ บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ห้วยหวายหลึม ถนนสายท่าแต้-นาตาสังข์ บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-002 สายบ้านท่าดอกแก้ว-ห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-002 สายบ้านท่าดอกแก้ว-ห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6
  ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-002 สายบ้านท่าดอกแก้ว-ห้วยขี้หมู หมู่ที่ 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำกากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำท่าจำปา 3 บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 เริ่มจากห้วยหลง ถึงสวนยางฯ นานยศ สาเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายฤทธิวงค์ ยางเบือก ถึงสวนยางฯ นายขาว แก้วห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตรบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 เริ่มจากสวนยางฯนายสี สอนสา ถึงสวนยางฯ นายทวี บุญเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตรบ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแต้น้อย-หนองคำมล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายหนูเพียร สานาผา ถึงสวนยางฯนายแสวง ปู่ห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึงสวนยางฯนายสมพร วิจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ สายทุ่งนาลาด เริ่มจากนา นายเหรียญชัย จอมแก้ว ถึงนา นายคง จันทะขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ บ้านคำพอก หม่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ.(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายริมห้วยภูแวง เริ่มจากนา นางอดิสร เบ้าลี ถึงนา นายลอน มวยลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 เริ่มจากสวนนางฯนายก่าม ถึงสวนยางฯ นางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากสวนยางฯ นายรัศมี ดอยมา ถึงสวนยางฯ นายสมัย ซองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 212 จากท่าทรายเจริญศรี-ริมแม่น้ำโขงบ้านท่าจำปา (ระยะ2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายทางเข้าห้วยสายนา (ตรงข้ามไร่คุณเตือนใจ) จากนานายมล สาปา ถึงห้วยสายนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายนานางนารี เริ่มจากทางเชื่อมถนนสายปุ่งแก-บ้านดง ถึงนา นางนารี ศรีมันตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ทื่ 14 สายบ้านห้วยพระ ถึง ห้วยก้านเหลือง เริ่มจากบ้านนายจอน ชมพูพระ ถึงห้วยก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 เริ่มจากนา นางนารี ศรีมัตะ ถึงสวนยางฯ นายสว่าง สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายปุ่งแก-คำเตย เริ่มจากสามแยกถนนสายปุ่งแก-บ้านดง ถึงนานางนารี สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ทื่ 13 สายหนองผักบุ้ง เริ่มจากสวนยางฯนางชื่น สอนสา ถึง สวนยางฯนายคมสันต์ โยบุตดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Multiple Box ห้วยหวายหลึม ถนนสายท่าแต้-นาตาสังข์ บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที่ 13 สายข้างวัดทุ่งสว่าง โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านท้าแต้ หมู่ที่ 11 สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. และถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายทางเข้าป่าช้า เริ่มจากนานายทวี หอมหวน ถึง ศาลาฌาปนสถาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายทางเข้าสำนักสงฆ์อ่างคำ เริ่มจากบ้านนายทินกร ยางเบือก ถึงสวนยางฯ นายยิน ชมพูพระ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิด Single Box ห้วยทราย บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายดอนปู่ตาเริ่มจากวัดสามัคคีธรรม ถึง สวนยางฯนายสาลี เอ้เคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที 3 สายข้าง ศพด. บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.หน้าเมรุ บ้านคำพอก หมู่ที 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 เริ่มจากนานายจีน บุญเหลา ถึงสวนยางฯนายเปีย หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 สายโนนบ้านเก่า เริ่มจากที่สาธารณะโนนบ้านเก่าถึงนา นางอ่ำ มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างถมดินปรับแต่งพื้นที่สาธารณะหนองพันกองสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านคำเตย หมู่ที่ 16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำเตย ม.1 6 สายรอบหนองพันกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา,อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18/2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขยะ หมายเลข 80-8233 นพ.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายคำเตย- ป่าช้าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16เริ่มจากบ้านนาย ประวิทย์ ตู้แก้ว ถึงบ้านนายประพันธ์ สุวรรณมาโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนติ้ว-ดอนดู่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววีบ้านคำพอก ริมทางสายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถขยะ หมายเลข 80-8233 นพ.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตักล้อยาง หมายเลข ต 0468 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะไมล์ของรถยนต์ หมายเลข กง 4677 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะไมล์ของรถยนต์ หมายเลข บจ 5930 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียนติฯ ไฟเบอร์กลาส โครงเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความ สูง 6.00 เมตร ฐานเดียว 3 กรอบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๐-๖๓๕๖ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กข ๔๖๘๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นครพนม (รถกู้ชีพ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 2/2562 (พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแลคซีน เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ริมทางบ้านห้วยพระหมู่ที่ 14 จากนานายสาน สาเส็ง ถึงบ้านนายชำนาญ สาเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจงะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายเริ่มจากบ้าน นายนคร ปู่ห้วยพระ ถึงบ้านนายถนอม วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 จากบ้านนางรัตน์ วิจันทร์ ถึง บ้านนายสังทอง วิจันทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายกองทอง เริ่มบ้านนายเชิดตระกูล เอ้เคน ถึง บ้านนายสมพงษ์ หลวงแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680นครพนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 (รถตักล้อยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดดินบ่อทิ้งขยะ บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถขยะ คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุ Domain Name พร้อม Hosting เว็บไซต์ www.thajumpa.go.thมีระยะเวลาใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ 417-55-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน 16 หมู่บ้าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 เริ่มจากสามแยกบ้านนางปัญญา เอ้เคน ถึงบ้านนายปราชญ์ ทุมดี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนายวาสนา สุขวิพัฒน์ ถึงบ้านนายบรรจง สุวรรณมาโจตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 ซอยศรีสวัสดิ์ เริ่มจากบ้านนางรัศมี พิมพ์พงษ์ ถึงนายปราโมทย์ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายภัชรนนท์ ลีคำพอก ถึงบ้านนายปรีชา สุวรรณมาโจ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางคำพลอย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ ๒ ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่10 ๑๐ สายทางเข้าป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากบ้านนายสมพร ชมพูพระ ถึงบ้านนายจูมสี ชมพูพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ ซอยทางเข้าบ้านนายอนุรักษ์ บุตรโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้าน นางอังศนา ฤกษ์ใหญ่ ถึงบ้านนางวิไล กิติศรีวรพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ท่าจำปา หมู่ที่ ๒ ซอยทางเข้าบ้านนางละออศรี วดีศิริศักดิ์ ริมถนนด้านขวา เริ่มจากบ้าน นายฉลอง แพงจำปา ถึงบ้านนางเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยภูแวง หมู่ที่ 4 บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางเวียงชัย ถึงห้วยหวายหลึม ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓๑๓ สายข้างวัดทุ่งสว่าง ถึงนา นายแดง ศรีหะมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง เริ่มจากนา นางสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปุ่งแก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกจากถนนบ้านปุ่งแก-บ้านดง ถึงบล็อคคอนเวิร์ส นานายสว่าง สอนสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๒ สายห้วยทราย เริ่มจากนา นายหนูเพียง สานาผา ถึงนา นางนัทพร ปู่ห้วยพระ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายห้วยทราย เริ่มจากนา นางอนงค์ กิติศรีวรพันธ์ ถึงฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายอ่างคำ เริ่มจากสวนยางนางทัศนี ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 (สายริมห้วยขี้หมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายวัดป่าแสงจันทร์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 สายแยกจากถนนสายคึกฤทธิ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายแยกจากถนนบ้านห้วยพระ-บ้านนาดอกไม้ ถึงนานางวิไล อินเทพ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ 5930 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายทางเข้านานายดอน สุอุเทน เริ่มจากนา นายทวี ชมพูพระ ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายริมเขื่อนแม่น้ำโขง เริ่มจากบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายป่าช้าเก่า เริ่มจากบ้านนายทินกร ยางเบือก ถึงวัดป่าอ่างคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายดงดอนคลอง ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายแยกจากถนน บ้านดอนแดง-บ้านท่าดอกแก้ว ไปห้วยปลาฝา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มาหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง สายแยกจากถนนบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายข้างรีสอร์ทไทญ้อ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายห้วยขมิ้น แยกจากทางหลวง 3056 ถึงนานายจันวัฒน์ ทะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายริมคลองส่งน้ำ เริ่มจากนา นายสงวน ซองทอง ถึงนานายแดง ตักโพธิ์ บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 สายห้วยขี้หมู-ห้วยจำปา เริ่มจากสวนยางนายแดง ผาโม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1 สายหนองปาดหมู เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 3056 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน สายริมห้วยทราย หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอดไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธี งานกิจกรรม
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดงสายข้างวัดสว่างอารมณ์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดงสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (มิถุนายน-กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตยหมู่ที่ 7 บริเวณสามแยกคำเตย-บ้านดง ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอกสายแยกจากถนนบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ถึงสวนยางนายบรรชา สุขวิพัฒน์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายนากระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านดอนแดง-ห้วยทราย ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตยน้อย ไปโนนสาวอ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 สายห้วยหวายหลึม ถึงดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายบ้านคำเตย-บ้านปุ่งแก เริ่มจากสายสวนยาง นายชาลี ถึงห้วยหวายหลึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู้พื้นที่การเกษตร บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 สายป่าช้าใหญ่ เริ่มจากบ้านคำเตย ถึงห้วยเบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลุกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 สายหางดอนยาว-ห้วยสายนา ตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 (สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นพ.ถ.35-002)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องทำน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กง 4677 นพ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  ประกาศเผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลท่าจำปา จำนวน 21 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ สาระสำคัญในสัญญา ขอชื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2561(ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุในการจัดแสดงผลงานเด็ก ตามโครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาอาหาร พร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อทีมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล ตามโครงการแข่งขันกีฬาดอกจำปาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยหวายหลึม หมู่ที่ 13 บ้านปุ่งแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที่ 13 (เริ่มจากบ้านนายสมพร ถึง บ้านนายคมสันต์)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายริมทางหลวงหมายเลข 3056 (เริ่มจากข้างบ้านนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึง บ้านนางวิไลวรรณ กิติศรีวรพันธ์ )
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอกหมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายปัญญา สุขวิพัฒน์)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 3 (เริ่มจากบ้านนางมาลิษา มวยลี ถึง บ้าน พ.ต.ท.แวว โพธิบุตร)
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (สายบ้านดอนแดงไปบ้านดอนดู่)
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 สายซอยบ้านนายทศ บุญเหลา
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 7 (เริ่มจากบ้านนายวีรศักดิ์ โยธาตรี-บ้านนายชุม ศรีเภา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายแยกจากทางหลวง 2032 ถึงห้วยหวายหลึม
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ - หนองคำ
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านท่าแต้ สายบ้านท่าแต้ ถึง ห้วยหวายหลึม
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายแยกจากทางหลวงหมายเลข 2045-สวนยางนายสมคิด อุเทนจันทร์
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 บ้านห้วยพระ สายจากสวนยางนายนิกร ถึง สวนยางนายบง ชมพูพระ
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.14 ห้วยพระ สายบ้านแยกจากทางหลวง 2045-สวนนายสุทธิพงษ์ ด่านหา
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแกถึงนานายอุ่น
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ป่าช้าสาธารณะ
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-ภูกระแต
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ทำการเกษตร ม.13 บ้านปุ่งแก สายบ้านปุ่งแก-นานายทองพูล
  ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 บ้านนาดอกไม้ สายริมห้วยทรายเริ่มจากฝายน้ำล้นถึงนานายหนูเพียง สานาผา
  ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 บ้านนาดอกไม้ สายรอบป่่าดงกระแสนเริ่มจากสามแยกสวนนางวี สานาผาถึงลำน้ำห้วยทวย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.9 บ้านห้วยพระ สายนานายจอน สาเส็ง
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 บ้านดอนแดง สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2045 ถึง นานายพุด วอนาม
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน ม.8-ม.7 สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2045-บ้านคำเตย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.8 บ้านดอนแดง สาย รพ.สต.บ้านดอนแดง-ห้วยทราย
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 บ้านคำเตย สายแยกจาก ถนนคำเตย-ปุ่งแก ถึงนานายตา
  ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.7 บ้านคำเตย สายแยกจากถนนคำเตย-ปุ่แก ถึงสวนยางนายจุด ช่วยสุมาล
  ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว สายทางเข้าบ้านนางพรสวรรค์ ลีมาก
  ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว สายนานายอนุชา เพชรไร่ทอง
  ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 บ้านคำพอก สายสวนยางนายสุขี จัทนทร์นันท์-สวนยางพตท.แวว โพธิบุตร
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 สายเริ่มจากสวนยางนายไสว สอนสา-สวนยางนางปัทมา ทุมดี
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทำแนวกันไฟ ม.10 สายรอบป่าช้าบ้านดอนติ้ว
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านดอนติ้ว สายบ้านนางอัมพร จันทร์อบ ถึงบ้านนางปริญดา คละไฮ
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยพระ สายจากสวนนายพงษ์ ชมพูพระ ถึงนานายเตียง ชมพูพระ
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านคำเตย สายนานายลา วังอุปัดชา
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านท่าดอกแก้ว นายบ้านนางสุดใจ กิติศรีวรพันธุ์
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 สายนานายปรีชา สมปัญญา
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 สายทุ่งนาลาดถึงฮ่องอีกุด
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านคำพอก สายรอบป่าสงวนชุมชน
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 สายสวนยางตาแย-ห้วยภูแวง
  ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
  ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนติ้ว-บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 10
  ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-001 สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าจำปาหมู่ 2 บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ตำบลท่าจำปา
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำเตย หมู่ที่ 7 ถนนสายบ้านคำเตย - ทุ่งกระแต้
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายสวนนายสมบัติ ไป สวนนางยุ้ย
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านท่าดอกแก้ว-โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เริ่มจากบ้านนายสุข คำเผือ-บ้านนายนิมิต จอมแก้ว
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายนายคึกฤทธิ์
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคำเตย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong