[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.173.36
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  2233 ip
  เมื่อวาน
  1771 ip
  เดือนนี้
  14454 ip
  เดือนที่แล้ว
  11222 ip
  ปีนี้
  401889 ip
  ทั้งหมด
  636954 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
  ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมา ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาคมอาเซียนคืออะไร
  ประชาคมอาเซียนคืออะไร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ยินดีรับโอนพันกงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2559
  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2559 ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมงาน ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมงาน ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 อำเภอท่าอุเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กฐินอำเภอทอดถวายที่วัดป่าแสงจันทร์ บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา
  กฐินอำเภอทอดถวายที่วัดป่าแสงจันทร์ บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.ท่าจำปา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
  นายก อบต.ท่าจำปาพร้อมสมาชิก อบต.และจนท.อบต.ท่าจำปาร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประเพณีการแข่งขันเรือไม่เกิน 10 ฝีพาย
  ประเพณีการแข่งขันเรือไม่เกิน 10 ฝีพาย ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ท่าน้ำวัดศรีสวัสดิ์ บ้านท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ขอเชิญร่วมรับฟังการปะชุมาภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเปิดประชุมสมัยสามัญที่ 1/2556 ประจำปี 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
  ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2557
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดการแข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประเภทฝีพายไม่เกิน 10 คน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ สนามแม่น้ำโขง บริเวณบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 1,2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  12 สิงหามหาราชินี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงขบประมาณ 2557
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงขบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกภายในชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อระลึกถึงคุณความดีของผู้สูงอายุที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน
  อบต.จัดซุ้มงานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ณ หน้าวัดพระธาตุท่าอุเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ด่วน ! อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ประชนนป้องกันได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลท่าจำปา

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
  << 1 2 3 4 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong