[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน 52-54
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.147.142.16
  ออนไลน์
  8 ip
  วันนี้
  76 ip
  เมื่อวาน
  2558 ip
  เดือนนี้
  19513 ip
  เดือนที่แล้ว
  5527 ip
  ปีนี้
  103507 ip
  ทั้งหมด
  167295 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกภายในชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อระลึกถึงคุณความดีของผู้สูงอายุที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน
  อบต.จัดซุ้มงานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ณ หน้าวัดพระธาตุท่าอุเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ด่วน ! อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ประชนนป้องกันได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่ว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอกจำปาเกมส์ ครั้งที่ 12
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เชิญร่วมร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอกจำปาเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าจำปาวิทยา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
  พรปีใหม่ของในหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
  มีความสุข

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
  << 1 2 3 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong