[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.231.220.225
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  1488 ip
  เมื่อวาน
  3072 ip
  เดือนนี้
  11737 ip
  เดือนที่แล้ว
  105286 ip
  ปีนี้
  434176 ip
  ทั้งหมด
  1155258 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมแข่งเรือกีบฝีพายไม่เกิน 10 คน ตำบลท่าจำปา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลท่าจำปา ได้กำหนดให้มีการแข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประเภทเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน ๑๐ คน ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าจำปา ตำบลท่าจำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลท่าจำปา
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวนใช้ถถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
  “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในราชการ
  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตามที่กรมส่งเสริม่การปกครองท้องถิ่่นได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดยุทธศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จะดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปา และเป็นตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว
  จดหมายข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดทำโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่12 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้่ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ สุขภาวะด้วยตนเอง ในการปฏิบัต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญลงนามถวายความอาลัย
  ด้วยมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2559
  ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
  << 1 2 3 4 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong