[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.173.36
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  2216 ip
  เมื่อวาน
  1771 ip
  เดือนนี้
  14437 ip
  เดือนที่แล้ว
  11222 ip
  ปีนี้
  401872 ip
  ทั้งหมด
  636937 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในราชการ
  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตามที่กรมส่งเสริม่การปกครองท้องถิ่่นได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดยุทธศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จะดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปา และเป็นตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว
  จดหมายข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดทำโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่12 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้่ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ สุขภาวะด้วยตนเอง ในการปฏิบัต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญลงนามถวายความอาลัย
  ด้วยมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2559
  ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแก่สังคม ซึ่งผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าชของสังคมไทย จึงเห็นความสำคัญของประชากรผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ให้ทางสังคมและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จร่วมการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกฉัตรพระพุทธดารารัศมี ณ วัดดาราราม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และเป็นเกียรติยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้รับมอบหม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้องต่าง ๆ
  ให้คำปรึกษาและบริหารรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต หรือข้อเรียกร้องต่างๆ อำนวยความสะดวกต่อผุ้มาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 91 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บรรยากาศร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย วันพ่อแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 นั้น อบต. ท่าจำปาได้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ในการกจัดเตรียมงานฯ ภาพประชาชนเข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย และตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย วันพ่อแห่งชาติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
  ผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
  << 1 2 3 4 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong