[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
งบแสดงฐานทางการเงิน และงบรายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.95.23.35
  ออนไลน์
  7 ip
  วันนี้
  1362 ip
  เมื่อวาน
  1467 ip
  เดือนนี้
  38435 ip
  เดือนที่แล้ว
  51803 ip
  ปีนี้
  179665 ip
  ทั้งหมด
  414730 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดทำโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่12 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้่ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ สุขภาวะด้วยตนเอง ในการปฏิบัต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญลงนามถวายความอาลัย
  ด้วยมีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงได้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2559
  ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  โครงการมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใ่นช่วงฤดูร้อน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแก่สังคม ซึ่งผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าชของสังคมไทย จึงเห็นความสำคัญของประชากรผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นผู้ให้ทางสังคมและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จร่วมการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยกฉัตรพระพุทธดารารัศมี ณ วัดดาราราม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และเป็นเกียรติยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้รับมอบหม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้องต่าง ๆ
  ให้คำปรึกษาและบริหารรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต หรือข้อเรียกร้องต่างๆ อำนวยความสะดวกต่อผุ้มาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 91 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  บรรยากาศร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย วันพ่อแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 นั้น อบต. ท่าจำปาได้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ในการกจัดเตรียมงานฯ ภาพประชาชนเข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย และตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย วันพ่อแห่งชาติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย
  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
  ผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
  ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมา ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาคมอาเซียนคืออะไร
  ประชาคมอาเซียนคืออะไร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ยินดีรับโอนพันกงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2559
  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2559 ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมงาน ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมงาน ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 อำเภอท่าอุเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กฐินอำเภอทอดถวายที่วัดป่าแสงจันทร์ บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา
  กฐินอำเภอทอดถวายที่วัดป่าแสงจันทร์ บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.ท่าจำปา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
  นายก อบต.ท่าจำปาพร้อมสมาชิก อบต.และจนท.อบต.ท่าจำปาร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประเพณีการแข่งขันเรือไม่เกิน 10 ฝีพาย
  ประเพณีการแข่งขันเรือไม่เกิน 10 ฝีพาย ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ท่าน้ำวัดศรีสวัสดิ์ บ้านท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ขอเชิญร่วมรับฟังการปะชุมาภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาเปิดประชุมสมัยสามัญที่ 1/2556 ประจำปี 2556

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
  << 1 2 3 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong