[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  843 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40124 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40124 ip
  ทั้งหมด
  1455764 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ออกตรวจแนะนำร้านค้า/ร้านอาหารและแผงลอยตำบลท่าจำปา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดอกแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้วปัดโป่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา และอสม.และผู้นำชุมชนได้จัดทำแผนออกตรวจแนะนำร้านค้า/ร้านอาหารและแผงลอยจำห
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการ สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา นั้น บัดน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบุญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา
  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา ฉบับ 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ้างงานคนพิการตำบลท่าจำปา
  นายศรชัย สอนซ้าย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ตำบลท่าจำปา
  จำนวน 4 ราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการซ่อมบ้านคนพิการ
  ราย นายพรชัย ไชยประการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  ประกาศรับโอน (ย้าย) นักวิชการศึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประกาศข้อมูลลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong