[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.132.132
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  39 ip
  เมื่อวาน
  120 ip
  เดือนนี้
  12438 ip
  เดือนที่แล้ว
  35351 ip
  ปีนี้
  529710 ip
  ทั้งหมด
  1250792 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา
  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา ฉบับ 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ้างงานคนพิการตำบลท่าจำปา
  นายศรชัย สอนซ้าย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ตำบลท่าจำปา
  จำนวน 4 ราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการซ่อมบ้านคนพิการ
  ราย นายพรชัย ไชยประการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  ประกาศรับโอน (ย้าย) นักวิชการศึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประกาศข้อมูลลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้จัดทำกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา งานสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ปี 2563
  พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุที่อยู่คู่อำเภอท่าอุเทน มาเป็นเวลานาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีโบราณถือว่าเป็นเดือนสี่ชาวอำเภอท่าอุเทน ทุกหมู่บ้านจะมารวมกันเพื่อสักการะบูชาบวงสรวงพระธาตุท่าอุเทน พร้อมกับแห่ผะเหวดเข้าเมือง หรือเรียกกันโดยทั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย กล่าวในงานเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ : แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันตนเอง” โดยให้ข้อมูลว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
  ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมผลผลิตทางเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการจัดการขยะ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการประเพณีแข่งเรือกีบ ไม่เกิน 10 ฝีพาย ตำบลท่าจำปา ประจำปี 2562
  โครงการประเพณีแข่งเรือกีบ ไม่เกิน 10 ฝีพาย ตำบลท่าจำปา ประจำปี 2562 ณ ท่าน้ำวัดศรีสวัสดิ์ บ้านท่าจำปา ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong