[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
งบแสดงฐานทางการเงิน และงบรายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.95.23.35
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  1348 ip
  เมื่อวาน
  1467 ip
  เดือนนี้
  38421 ip
  เดือนที่แล้ว
  51803 ip
  ปีนี้
  179651 ip
  ทั้งหมด
  414716 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา และเป็นตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
  ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 68 ก วันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมแข่งเรือกีบฝีพายไม่เกิน 10 คน ตำบลท่าจำปา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลท่าจำปา ได้กำหนดให้มีการแข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประเภทเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน ๑๐ คน ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าจำปา ตำบลท่าจำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลท่าจำปา
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญชวนใช้ถถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560- 2564) ฯ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
  “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในราชการ
  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตามที่กรมส่งเสริม่การปกครองท้องถิ่่นได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดยุทธศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรืองรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเก่ี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ยริโภค พ.ศ. 2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560
  ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งเรือกีบ ฝีพายไม่เกิน 10 คน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จะดำเนินสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปา และเป็นตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว
  จดหมายข่าว

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong