[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.237.254.197
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  924 ip
  เมื่อวาน
  2445 ip
  เดือนนี้
  30624 ip
  เดือนที่แล้ว
  10661 ip
  ปีนี้
  606890 ip
  ทั้งหมด
  1327972 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการ สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา นั้น บัดน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบุญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
  ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา
  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจำปา ฉบับ 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จ้างงานคนพิการตำบลท่าจำปา
  นายศรชัย สอนซ้าย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ตำบลท่าจำปา
  จำนวน 4 ราย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการซ่อมบ้านคนพิการ
  ราย นายพรชัย ไชยประการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  ประกาศรับโอน (ย้าย) นักวิชการศึกษา
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
  มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลผลกระทบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาประกาศข้อมูลลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% เฉพาะปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้จัดทำกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา งานสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ปี 2563
  พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุที่อยู่คู่อำเภอท่าอุเทน มาเป็นเวลานาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีโบราณถือว่าเป็นเดือนสี่ชาวอำเภอท่าอุเทน ทุกหมู่บ้านจะมารวมกันเพื่อสักการะบูชาบวงสรวงพระธาตุท่าอุเทน พร้อมกับแห่ผะเหวดเข้าเมือง หรือเรียกกันโดยทั

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong