[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 184.72.102.217
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  1064 ip
  เมื่อวาน
  1714 ip
  เดือนนี้
  32207 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  32207 ip
  ทั้งหมด
  1447847 ip
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ประจำไตรมาส)

  ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562)

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562)

  ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2562)

   

  ปีงบประมาณ 2563

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562)

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2563)

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563)

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563)  เข้าชม : 910     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong