[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  7 ip
  วันนี้
  820 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40101 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40101 ip
  ทั้งหมด
  1455741 ip
  ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)


  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ.2561-2564)

  รายละเอียด คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง 

  UserFiles/files/ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ_ศ_ 2561-2564(1).pdf

  UserFiles/files/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา(1).pdf 

  UserFiles/files/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(4).pdf
   

  UserFiles/files/ส่วนที่ 2.pdf

  UserFiles/files/ส่่วนที่ 3.pdf

  ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร

  รายงานแลติดตามผลการดำเนินงาน

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2561-2564

  รายงานผลการติดตามและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต


  าตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


  มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง.PDF

  แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR)


  เข้าชม : 780     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong