[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  780 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40061 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40061 ip
  ทั้งหมด
  1455701 ip
  โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

  โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีอากรนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2558 ******************************************* 1. ชื่อโครงการ โครงการ ให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีอากรนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2558 2. หลักการและเหตุผล ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บ ประชาชนทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินภาษีคือ นำไปใช้เพื่อสาธารณะหรือสังคมโดยรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายได้ให้เพียงพอมาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีมี 6 ประการคือ 1.หลักความเป็นธรรม นับว่าสำคัญมากเนื่องจาก การจัดเก็บภาษีอากรที่เป็นธรรมจะมีส่วนช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ 2. หลักความแน่นอน เช่น ความแน่นอน และชัดเจนในตัวบทกฎหมาย ความแน่นอน และชัดเจนในวิธีปฏิบัติจัดเก็บ ความแน่นอนในด้านภาระภาษีว่าตกอยู่กับผู้ใด ความแน่นอนในการลดรายจ่ายของภาคเอกชน ความแน่นอนในการทำรายได้แก่รัฐบาล 3. หลักความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ เพื่อมิให้กระทบกระเทือนการตัดสินใจทาง ธุรกิจของประชาชน 4 . หลักอำนวยรายได้ ภาษีอากรที่ดีจะต้องมีลักษณะทำรายได้ให้กับรัฐบาลได้ดี ได้แก่ เป็นภาษีอากรที่มีฐานกว้าง การกำหนดอัตราภาษีที่ใช้หากมีลักษณะก้าวหน้าจนเกินไปอาจจะมี ผลกระทบกระเทือนในด้านอื่นได้ 5. หลักความยืดหยุ่น ภาษีอากรที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น หรือปรับตัวเข้ากับการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม เอื้ออำนวย ต่อการบริหารการ จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 6. หลักประสิทธิภาพในการบริหาร ระบบภาษีอากรที่ดีต้องเป็นระบบที่สามารถ จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง เต็มเม็ดเต็มหน่วยการนำหลักที่ดีของการจัดเก็บภาษี จะต้องคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล และคำนึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย .../องค์การบริหารส่วนตำบล -2- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีอากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ในปีที่ผ่านมายังไม่ความแม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วน และยังได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ชัดเจน เม่นยำ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บให้ได้ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จึงได้จัดทำโครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีอากรนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร 3.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วน ถูกต้อง และตรงต่อเวลา 3.3 เพื่อเพิ่มรายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น 4. เป้าหมาย ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ในเขตตำบลท่าจำปา 5. วิธีการดำเนินงาน 5.1 จัดทำป้ายรณรงค์วัน เวลา และสถานที่ในการเสียภาษี 5.2 ออกให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บภาษี 5.3 บริการจัดเก็บภาษีเชิงรุกนอกสถานที่ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือน มีนาคม 2558 - ภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม 2558 - ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน สิงหาคม 2558 (ในปีงบประมาณ 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขยายเวลาในการจัดเก็บออกไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน ตามพระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางที่ดินที่อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 ) 6. สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปา 7. ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2558 …/8. งบประมาณ -3- 8. งบประมาณดำเนินการ ค่าใช้จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดค่าใช้จ่าย -ค่าจัดทำป้ายรณรงค์วัน เวลา และสถานที่ในการเสียภาษี ขนาด 2 x 3.5 เมตร จำนวน 6 ป้าย เป็นเงิน จำนวน 6,300.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300.-บาท (-หกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.1 มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรมากยิ่งขึ้น 3.2 การจัดเก็บภาษีครบถ้วน ถูกต้อง และตรงต่อเวลา 3.3 รายได้ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

  เข้าชม : 1072     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong