[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  10 ip
  วันนี้
  708 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  39989 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  39989 ip
  ทั้งหมด
  1455629 ip
  กองการศึกษา

  กองการศึกษา 
  นางพัชรินทร์  ชาดีกรณ์
  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  -ว่าง-
  นักวิชาการศึกษา


  นางมณเฑียร  ตักโพธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางรัตนา  สมปัญญา

  ครู


  นางลลิตา  ตักโพธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวาสนา  สุนาคราช

  ครู


  นางสาวเนตรชนก  ธรรมรัตน์

  ครู


  นางผ่องศรี  เบ้าลี

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางฉันทนา   แสงชาติ

  ครู


  นางวารี  แสงเขียว

  ครู


  นางสุภาพร  คำลือ

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางศรีสุพรรณ  ศรีหะมงคล

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางฉวีวรรณ  ยะวงษ์ศรี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวพัชราภรณ์  ไหดงยาง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางดรุณี  ทะลา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางรัตนา  สาเส็ง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางถิรวรารัตน์  ดีโคตร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวงเดือน  ลวกไธสงค์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวณัฐณิชา   ศรีวรสาร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวอลิษา   ช่วยสุมาน

  ผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวสาวะรี  สมปัญญา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   


  เข้าชม : 3123     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong