[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.100.232
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  360 ip
  เมื่อวาน
  391 ip
  เดือนนี้
  9166 ip
  เดือนที่แล้ว
  21350 ip
  ปีนี้
  361163 ip
  ทั้งหมด
  596228 ip
  กองการศึกษา

  กองการศึกษา 
  นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ
  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  นายพรพจน์  คำแสน
  นักวิชาการศึกษา


  นางมณเฑียร  ตักโพธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางรัตนา  สมปัญญา

  ครู


  นางลลิตา  ตักโพธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวาสนา  สุนาคราช

  ครู


  นางสาวเนตรชนก  ธรรมรัตน์

  ครู


  นางผ่องศรี  เบ้าลี

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางฉันทนา   แสงชาติ

  ครู


  นางวารี  แสงเขียว

  ครู


  นางสุภาพร  คำลือ

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางศรีสุพรรณ  ศรีหะมงคล

  ครูผู้ดูแลเด็ก


  นางฉวีวรรณ  ยะวงษ์ศรี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวพัชราภรณ์  ตักโพธิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางดรุณี  ทะลา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางรัตนา  สาเส็ง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางถิรวรารัตน์  ดีโคตร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางวงเดือน  ลวกไธสงค์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวณัฐณิชา   ศรีวรสาร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวอลิษา   ช่วยสุมาน

  ผู้ดูแลเด็ก


  นางสาวสาวะรี  สมปัญญา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   


  เข้าชม : 2382     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong