[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.176.125
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  1588 ip
  เมื่อวาน
  ip
  เดือนนี้
  1588 ip
  เดือนที่แล้ว
  105286 ip
  ปีนี้
  424027 ip
  ทั้งหมด
  1145109 ip
  กองคลัง

  โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง


  นายอนุวัชร  อวิโรธน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


   -ว่าง-
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน


   
  นางอรจิตรา  ไชยพรม
  นักวิชาการเงินและบัญชี
   -ว่าง-
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


   นางสาวเจนจิรา  นามเพ็ง
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  นางสาววิภาพร  ผุยคำสิงห์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  นางสาวรัชนีกร  พวงทอง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นางสาวมัลลิกา  ล้อมพรม
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  นางสาวสิริรัตน์  โยธาตรี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด

  นางแจ่มจันทร์  พลหาราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

         
         

     เข้าชม : 2993     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong