[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
งบแสดงฐานทางการเงิน และงบรายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.163.20.123
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  1189 ip
  เมื่อวาน
  1831 ip
  เดือนนี้
  39374 ip
  เดือนที่แล้ว
  51028 ip
  ปีนี้
  231632 ip
  ทั้งหมด
  466697 ip
  สำนักปลัด

   โครงสร้างสำนักปลัด อบต.ท่าจำปา  นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ

  หัวหน้าสำนักปลัด       

        กรรณิการ์  รัตนะวัน
        นักทรัพยากรบุคคล


  นางรุ่งฤดี  วรรณไชย

  เจ้าพนักงานธุรการ

  นางสาวศิริพร  พันธุโคตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   


  พันจ่าตรีตฤณภัท  สมปัญญา

  เจ้าพนักงานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย

  นางสาวชนากานต์  วัฒนะ
  นิติกร


  นางสาวทิพวัลย์  สอนสา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


  นางจิรัชยา  รามศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชดาพร  บุตรศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


  นายตระกูล  ตักโพธิ์

  ลูกจ้างประจำ


  นายคะนอง  อุทัยแสน

  ลูกจ้างประจำ

   นายสันติ  อรทัย
  พนักงานขับรถยนต์


  นายจันที  ลื้อพอก
  คนสวน

  นายยอดชาย  สมปัญญา
  พนักงานขับรถน้ำ


  นายสัมพันธ์  สุริจันทร์

  พนักงานสูบน้ำ

  นายศิริศักดิ์  สุวรรณมาโจ
  พนักงานสูบน้ำ

  นายอนุสรณ์  จันทะขิน
  พนักงานประจำรถขยะ

  นายบัญชร  ตักโพธิ์
  คนงานทั่วไป

   

  นางสาวระวิวรรณ  บุตรโสม
  นักการภารโรง

  นายวิทวัฒน์  กิติศรีวรพันธ์
  พนักงานขับรถขยะ

   

  นายอภิชาต  จันทะขิน
  พนักงานประจำรถขยะ  เข้าชม : 2961     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong