[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  7 ip
  วันนี้
  832 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40113 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40113 ip
  ทั้งหมด
  1455753 ip
  สำนักปลัด

   โครงสร้างสำนักปลัด อบต.ท่าจำปา


    นายรักพงษ์  รติคุณูปกร

  หัวหน้าสำนักปลัด        
   นางสาวกรรณิการ์  รัตนะวัน

        นักทรัพยากรบุคคล


  นางรุ่งฤดี  วรรณไชย

  เจ้าพนักงานธุรการ

  นางสาวศิริพร  พันธุโคตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   


  พันจ่าตรีตฤณภัท  สมปัญญา

  เจ้าพนักงานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย

   

  นางสาวศุภาวิณี  ชัยจันทร์
  นิติกรปฏิบัติการ


  นางสาวทิพวัลย์  สอนสา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


  นางจิรัชยา  รามศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชดาพร  บุตรศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นายดุสิต  บุตรโสม

  ผช.จพง.ป้องกันฯ


  นายคะนอง  อุทัยแสน

  ลูกจ้างประจำ

   นายสันติ  อรทัย
  พนักงานขับรถยนต์


  นายจันที  ลื้อพอก
  คนสวน

  นายยอดชาย  สมปัญญา
  พนักงานขับรถน้ำ


  นายสัมพันธ์  สุริจันทร์

  พนักงานสูบน้ำ

  นายศิริศักดิ์  สุวรรณมาโจ
  พนักงานสูบน้ำ

  นายอนุสรณ์  จันทะขิน
  พนักงานประจำรถขยะ

  นายบัญชร  ตักโพธิ์
  คนงานทั่วไป
  นางสาวศิริลักษณ์  กระวงศ์นักการภารโรง

  นายวิทวัฒน์  กิติศรีวรพันธ์
  พนักงานขับรถขยะ


   

  นายอภิชาต  จันทะขิน
  พนักงานประจำรถขยะ   

   


  เข้าชม : 4088     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong