[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
งบแสดงฐานทางการเงิน และงบรายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.163.20.123
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  1260 ip
  เมื่อวาน
  1831 ip
  เดือนนี้
  39445 ip
  เดือนที่แล้ว
  51028 ip
  ปีนี้
  231703 ip
  ทั้งหมด
  466768 ip
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงสามปี  โดยเรียงลำดับก่อนหลัง
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
  1.1  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
  1.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
  1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   2.1  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา สะพานและรางระบายน้ำ
  2.2  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
  2.3  ขยาย / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ไฟฟ้า
  2.4  ก่อสร้าง / ขยาย /ปรับปรุง / ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / จัดหาน้ำดื่ม
  2.5  นำบริการไปสู่ชุมชน

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  3.1  ส่งเสริมการศึกษา
  3.2  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
  3.3  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  4.1  สร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   5.1  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   5.2  พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  6.1  พัฒนาการเมืองและการบริหาร
  6.2  พัฒนาบุคลากร
   


  เข้าชม : 2434     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong