[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  132 ip
  เมื่อวาน
  271 ip
  เดือนนี้
  23354 ip
  เดือนที่แล้ว
  36469 ip
  ปีนี้
  636089 ip
  ทั้งหมด
  1357171 ip
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงสามปี  โดยเรียงลำดับก่อนหลัง
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้
  1.1  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
  1.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
  1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   2.1  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา สะพานและรางระบายน้ำ
  2.2  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
  2.3  ขยาย / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ไฟฟ้า
  2.4  ก่อสร้าง / ขยาย /ปรับปรุง / ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / จัดหาน้ำดื่ม
  2.5  นำบริการไปสู่ชุมชน

  ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  3.1  ส่งเสริมการศึกษา
  3.2  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
  3.3  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  4.1  สร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
   5.1  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   5.2  พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
  6.1  พัฒนาการเมืองและการบริหาร
  6.2  พัฒนาบุคลากร
   


  เข้าชม : 2879     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong