[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  8 ip
  วันนี้
  625 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  39906 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  39906 ip
  ทั้งหมด
  1455546 ip
  ข้อมูลทั่วไป

   

   

      ประวัติความเป็นมา  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

          ประวัติความเป็นมาของบ้านท่าจำปานี้  ได้เค้าเรื่องมาจากหลายแหล่ง  ทั้งที่เป็นเอกสารและบุคคล  ซึ่งผู้เขียนได้ไปศึกษาค้นคว้า สอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่าจำปา  คือ

  1.  คุณลุงกัน สาปา
  2.  คุณลุงพัน วิเศษรัตน์
  3.  คุณลุงสุริกา ก่ำซ้อน


      ความเป็นมาเริ่มต้น

           เมื่อปีมะโรง  สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170  พ.ศ.2351 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1 มีชาติพันธุ์ไทเผ่าหนึ่ง เรียกว่า ไทญ้อ อยู่ที่เมืองหงสาวดีตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง  ราชอาณาจักรลาวปัจจุบัน เมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ในครั้งนั้นมีหัวหน้าใหญ่ชื่อ“ท้าวหม้อ” มีภรรยาชื่อ    สุนันทา ได้พาครอบครัว บ่าวไพร ประมาณ 100 คน ล่องแพมาตามลำน้ำโขง เนื่องจากถูกเนรเทศ  
           
           ด้วยเหตุการเมือง เมื่อมาถึงนครเวียงจันทร์ ท้าวหม้อได้ขอเข้าสวามิภักดิ์พึ่งพระบรมสมภารเจ้านครเวียงจันทร์  เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองนครเวียงจันทร์ จึงอนุญาตให้พาครอบครัว สมัครพรรคพวกไปตั้งหลักฐานที่ปากน้ำสงคราม    ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะอุดมด้วยธัญญาหาร (ที่ให้ท้าวหม้อไปอยู่ไกล  ก็เพราะต้องการให้อยู่ห่างๆ นครหลวงพระบาง  คนถูกเนรเทศต้องให้อยู่ไกลๆ)  เมื่อท้าวหม้อสร้างเมืองใหม่เรียบร้อยแล้ว  เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทร์     เห็นว่า ท้าวหม้อเป็นหัวหน้าที่ดี จึงตั้งให้เป็น “พระยาหงสาวดี” เมืองที่ตั้งใหม่นี้อยู่ริมปากน้ำสงครามข้างเหนือ  อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ให้นามเมืองว่า“เมืองไชยสุทธิ์อุตตมบุรี”(ปัจจุบันเรียกตำบลไชยบุรี    อยู่เหนืออำเภอท่าอุเทนไปประมาณ 16 กิโลเมตร) ได้ตั้งท้าวเล็กน้องชายท้าวหม้อเป็น อุปฮาดวังหน้า   พระยาหงสาวดี (หม้อ) มีบุตรชายคนโตชื่อ “ท้าวโสม” เมื่อญาติพี่น้องบริวารของพระยาหงสาวดี (หม้อ)         ทราบข่าวการเป็นเจ้าเมืองและความอุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันอพยพตามลงมาอยู่กับพระยาหงสาวดี    อีกประมาณ  500  คน


           ในครั้งนี้  หลวงพ่อเป๊า ได้พาคนส่วนหนึ่งล่องเรือลงมาตามแม่น้ำโขงทางใต้  และได้ขึ้นตั้งบ้านเรือน        ที่ริมแม่น้ำโขง บริเวณทิศเหนือของบ้านท่าจำปา (ปัจจุบันเป็นทุ่งนามีต้นไม้และป่าไผ่  เรียกว่า “บ้านสิมเก่า”)     ซึ่งในตอนนั้นบริเวณที่ตั้งบ้านยังคงสภาพเป็นป่าทึบ มีต้นไม้ใหญ่ และมีสัตว์ป่ามากมาย หลวงพ่อเป๊า               จึงพาคนที่ติดตามตั้งบ้านเรือนที่นั้น ซึ่งมีประมาณ 5 – 6 ครัวเรือน  ต่อมาก็ได้มีคนอพยพมาอยู่มากขึ้น            ทั้งจากคนไทยและคนฝั่งประเทศลาว ซึ่งชาวบ้านได้ยึดอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ ทำสวน และล่าสัตว์        หาเลี้ยงชีพ และบริเวณใกล้หมู่บ้านนั้น มีหนองน้ำแห่งหนึ่งชื่อว่า “หนองพอก” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สัตว์ป่าทั้งหลายลงมากินน้ำเป็นประจำ ดังนั้น ชาวบ้านที่ยึดอาชีพเป็นพรานป่า จึงพากันมาดักสัตว์ป่าที่นี่และได้ทำสัญลักษณ์  ด้วยการบากต้นไม้ไว้ให้รู้  ต่อมาจึงเรียกชื่อ


  หมู่บ้านว่า “บ้านพรานบาก” และเพี้ยนเป็น “บ้านพันบัก” เพราะไทญ้อ  พูดสำเนียงห้วน อักษร“ญ”  ขึ้นนาสิก เสียงสระ“ใ”จะเป็นสระ “เออ” ทั้งหมด  เช่นคำว่า “ใต้” เป็น“เต้อ” ใน เป็น “เนอ”ฯลฯ คล้ายสำเนียงชาวหลวงพระบาง ซึ่งผิดแผกไปจากชาวเมืองทั่วไป


  แต่เดิมนั้น บ้านท่าจำปา บ้านคำพอก และบ้านท่าดอกแก้ว  เป็นหมู่บ้านเดียวกัน หลังจากมีประชากร  ขยายมากขึ้นเป็นลำดับนั้น  ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงพากันย้ายบ้านไปตั้งอยู่แห่งใหม่      โดยแยกออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ

  กลุ่มที่  1  ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพรานบักเหนือ” (บ้านท่าดอกแก้ว)

  กลุ่มที่  2  ไปตั้งบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพันบักทุ่ง”        (บ้านคำพอก)

  กลุ่มที่  3  ไปตั้งบ้านอยู่ทิศใต้ของบ้านเดิม  เรียกว่า  “บ้านพันบักท่า” (บ้านท่าจำปา)

   

     เข้าชม : 4477     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong