[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.208.73.179
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  801 ip
  เมื่อวาน
  1737 ip
  เดือนนี้
  40082 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  40082 ip
  ทั้งหมด
  1455722 ip
  สาระน่ารู้ทั่วไป
  ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
   

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการประเมินและชำระภาษีตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์  2560
  ภาษีป้าย 
   ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม  2560 ถึง เดือนมีนาคม  2560
  ภาษีบำรุงท้องที่  
   ชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม  2560 ถึง เดือนเมษายน  2560 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้จัดให้มีการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อให้บริการประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย  เข้าชม : 439


  สาระน่ารู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

       อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
       ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
       3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
       10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
       มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong