[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน 52-54
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.196.98.96
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  197 ip
  เมื่อวาน
  141 ip
  เดือนนี้
  10039 ip
  เดือนที่แล้ว
  21440 ip
  ปีนี้
  69223 ip
  ทั้งหมด
  133011 ip
  สาระน่ารู้ทั่วไป
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)




  [ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ] 
  Learning Organization
   
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
                      องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
  การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม        (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม           และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       หมวด 3 มาตรา 11 กำหนดว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม        และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากร     ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำหรับ หมวด 3 มาตรา11 นี้เป็นเรื่องของการนำหน่วยราชการ        ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเริ่มจากการจัดการความรู้ เพราะการจัดการความรู้เป็นจุดเริ่มที่จะนำไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้
  องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทำงานบนพื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  1. กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ
                     1.1 กลยุทธ์ชี้นำ  โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน
  1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง  โดยให้คณะทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ 
  1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป  โดยคณะทำงานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานในองค์การมาร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ
  2. กำหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้
  2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทำงานแบบทีม 
  2.2 จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มีลักษณะเป็นหารทำงานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาประสบการณ์
       พร้อมทักษะจากการเรียนรู้ในที่ทำงาน
  2.3 จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการ          จัดฝึกอบรมและการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
  3.  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุกๆ ด้านที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
  4. พัฒนาพื้นฐานสำคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้
  4.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพื่อให้เก่งในทุกๆ ด้าน เก่งในการเรียนรู้ เก่งคิด เก่งทำ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ที่ต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต โดยมีการคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
                     * การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึ่งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคนที่ต้องการจะให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน
                * มุ่งมั่นสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ดี มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
                * ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี
                     * ฝึกใช้จิตใต้สำนึก  สั่งงาน เพื่อให้กากรทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ และได้ผลงานที่ดี
  4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์   ที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพื้นฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้ความคิดและความเข้าใจ         ของแต่ละคนแตกแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด          กับรูปแบบ และวิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
            4.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุน         และมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการนำวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นเป้าหมายของการกำหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป 
  4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการทำงานเป็นทีมโดยให้ทุกคน      ในทีมงาน ใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กำลังทำงานอะไร จะทำให้ดีขึ้นอย่างไร เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน         แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และขยันทำด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน 
  4.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน     ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ทำให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ และการแข่งขันได้
  5. พัฒนาพนักงานในระดับผู้นำองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ  หรือหัวหน้าทีมงาน  ให้มีความเข้าใจบทบาทของผู้นำในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อื่นในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น
            6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพื่อให้สามารถบริหารและรับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็นการเพื่ออำนาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว
            7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา
   
    
  การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Orientation Assessment) 
  การพิจารณารูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ (Learning Orientation) นับเป็นขึ้นตอนที่สำคัญ   ที่ต้องทำทันทีควบคู่กันไปกับการวินิจฉัยวัฒนธรรมองค์การ โดยองค์การจะเลือกรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสมรรถภาพขององค์การ โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท คือ
  1. วิธีการหาความรู้ (Knowledge Source) 
  2. โฟกัสที่เนื้อหาหรือที่กระบวนการ (Content -process Focus) 
  3. การเก็บความรู้ (Knowledge Reserve) 
  4. วิธีการเผยแพร่ความรู้ (Dissemination Mode) 
  5. ขอบเขตการเรียนรู้ (Learning Scope)
  รูปแบบการเรียนรู้เหล่านี้ไม่มีสูตรสำเร็จว่าอะไรคือรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นโครงสร้าง   ที่ช่วยให้ทราบว่าองค์การมีการเรียนรู้อย่างไร (How Organization Learn) 
                     การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้ คือ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อดูว่าโครงสร้างองค์การในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่           แนวทางการพัฒนา Learning Organization คือการทำให้วิธีการเรียนรู้ที่องค์การใช้อยู่มีความแข็งแกร่ง           จนคู่แข่งตามไม่ทันกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 



  เข้าชม : 1995


  สาระน่ารู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

       ประกาศชำระภาษีประจำปี 2560
       3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
       10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
       โรคเอดส์ คืออะไร
       ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง




  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong