การจัดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10

“การจัดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 7 ดำเนินโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองคำมน พร้อมอาคารประกอบ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 ” ในวันที่  8  ธันวาคม  2563 ณ  ศาลาการเรียญวัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 จังหวัดนครพนม