[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=639727409855675
แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำสงคราม บ้านท่าแต้ ตำบลท่าจำปา
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9yskRADEIA8GMXCCOFfkntg~%3BZPLtmxmqKyK7M6Tgjt~_zrgHuD1~_Hy~_yOHH8G~_TpNtu~%3B411fEDh~_QaIA~-~-.bps.a.905958209878300&type=1
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ “เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1ycENwDAIA8CNKgzYwfsvVjVNnqdz0FRCbEJ6vF2z3T5GedYw1n1VAoM5zvg~%3Brvm5zReqZhOV.bps.a.905956073211847&type=1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y7kNwDAMA8CNAn2UyP0XC6DYKa84GYRqisNGPFoPGoX031obj1kZ7hq7nv2Zx~%3BJ16Lo~%3B1wsHsBcJ.bps.a.905954633211991&type=1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 แผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [ เข้าชม/Comment 8/0 ]
55 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา [ เข้าชม/Comment 46/0 ]
55 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการ สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา นั้น บัดน [ เข้าชม/Comment 65/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (วิธีสอบสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นั [ เข้าชม/Comment 65/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 276/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 388/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 411/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 558/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 )
ประกาศข้อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน 2 อัตรา ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยพระ หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ ๓ ซอยประชาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพระ หมู่ ๑๔ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนางจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าจำปา หมู่ ๑ สายทางเข้าวัดจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ ๓ จากบ้านนายโฮม ดอยมา ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่ (1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 )
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพอก หมู่ ๓ ซอยประชาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยพระ หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำพอก หมู่ ๓ จากบ้านนายโฮม ดอยมา ถึงหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านคำพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ ๖ สายหน้าวัดท่าดอกแก้วเหนือ ถึงบ้านนางฤทัย กิติศรีวรพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาการศึกษาวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

carry trade แบบการลงทุนผ่านตลาดการคลังลงทุนง่ายกำไรงาม (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
ทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการสำรวจว่าการเสี่ยงทางปัญญา บาคาร่า (อ่าน 1 / ตอบ 0 )
ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีความเสี่ยง สูตรบาคาร่า (อ่าน 2 / ตอบ 0 )
เว็บหวยออนไลน์อันดับ1 (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
แนะนำเว็บหวยออนไลน์ (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
ถ้าหากว่า ถึงเวลา 16sixteen.30 น. ก็คงจะพอทราบคำตอบแล้วใช่ไหมครับว่า (อ่าน 10 / ตอบ 0 )
เรื่องเกี่ยวกับการเล่นพนันในเวลานี้ (อ่าน 19 / ตอบ 0 )
มาแรงมาก! ล็อตเตอรี่ฮานอย เล่นง่าย จ่ายสูง จากที่เค้าว่าจริงไหม (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
เราเป็นเว็บที่ให้เล่นคาสิโนออนไลน์ในรูปแบบบนคอมพิวเตอร์ และบนมือถือ (อ่าน 38 / ตอบ 2 )
กินกาแฟอย่างไรให้มีประโยชน์ (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << พฤศจิกายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          

    ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  126 ip
  เมื่อวาน
  271 ip
  เดือนนี้
  23348 ip
  เดือนที่แล้ว
  36469 ip
  ปีนี้
  636083 ip
  ทั้งหมด
  1357165 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong