[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=639727409855675
แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำสงคราม บ้านท่าแต้ ตำบลท่าจำปา
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9yskRADEIA8GMXCCOFfkntg~%3BZPLtmxmqKyK7M6Tgjt~_zrgHuD1~_Hy~_yOHH8G~_TpNtu~%3B411fEDh~_QaIA~-~-.bps.a.905958209878300&type=1
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ “เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1ycENwDAIA8CNKgzYwfsvVjVNnqdz0FRCbEJ6vF2z3T5GedYw1n1VAoM5zvg~%3Brvm5zReqZhOV.bps.a.905956073211847&type=1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y7kNwDAMA8CNAn2UyP0XC6DYKa84GYRqisNGPFoPGoX031obj1kZ7hq7nv2Zx~%3BJ16Lo~%3B1wsHsBcJ.bps.a.905954633211991&type=1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ออกตรวจแนะนำร้านค้า/ร้านอาหารและแผงลอยตำบลท่าจำปา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดอกแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้วปัดโป่ง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา และอสม.และผู้นำชุมชนได้จัดทำแผนออกตรวจแนะนำร้านค้า/ร้านอาหารและแผงลอยจำห [ เข้าชม/Comment 57/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)
    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 101/0 ]
55 แผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [ เข้าชม/Comment 82/0 ]
55 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา [ เข้าชม/Comment 123/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 331/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 431/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 449/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 602/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าจำปา 2 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๓๓ นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน 80-6356 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปุ่งแก-บ้านดง หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลท่าจำปา ฝึกการทำธุงอีสาน
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๓๓ นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.35-003 สายทุ่งนาราช-บ้านดอนแดง หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๓๐ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ. (รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

อย่าพะวง ไม่จำเป็นต้องเล่นบทพระเอกหนังโป๊เสมอไป (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
เสร็จภารโรงเพราะกลับบ้านดึก (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
สาเหตุที่ผู้ชายชอบดูหนัง “X” กันว่ามีอะไรบ้าง 18+ (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
หนังอีโรติกเป็นส่วนหนึ่งของหนังโป๊ ??? (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
วิธีเล่นบอลสเต็ปอย่างไรให้รวย (อ่าน 29 / ตอบ 0 )
สูตรการเล่นสล็อต Joker ให้ได้เงินเร็ว ใช้ได้ทุกเวอร์ชั่น (อ่าน 33 / ตอบ 0 )
แทงบอลผ่านเน็ตเว็บพนันออนไลน์ไหนดี (อ่าน 30 / ตอบ 0 )
ปัญหาหยดน้ำเกาะใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ป้องกันได้อย่างไร (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
ผิวสวยด้วยคลินิกผิวพรรณและความงาม (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
ศัลยกรรมหน้าเรียว (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << มกราคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

    ip ของคุณ คือ 184.72.102.217
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  1131 ip
  เมื่อวาน
  1249 ip
  เดือนนี้
  27931 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  27931 ip
  ทั้งหมด
  1443571 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong