[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100013923883388&set=a.896886224118832
กิจกรรมการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดหมู่บ้าน ตำบลท่าจำปา
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100013923883388&set=a.896867717454016
ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด-19
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100013923883388&set=a.896835940790527
กิจกรรมรณรงค์พร้อมแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชน ตำบลท่าจำปา พ.ศ.2563
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=media_set&set=a.896178437522944&type=3&uploaded=15
อบต.สัญจร ตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาได้จัดทำกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา งานสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลท่าจำปา [ เข้าชม/Comment 28/0 ]
55 โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ปี 2563
    พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุที่อยู่คู่อำเภอท่าอุเทน มาเป็นเวลานาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีโบราณถือว่าเป็นเดือนสี่ชาวอำเภอท่าอุเทน ทุกหมู่บ้านจะมารวมกันเพื่อสักการะบูชาบวงสรวงพระธาตุท่าอุเทน พร้อมกับแห่ผะเหวดเข้าเมือง หรือเรียกกันโดยทั [ เข้าชม/Comment 71/0 ]
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย กล่าวในงานเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ : แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันตนเอง” โดยให้ข้อมูลว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ [ เข้าชม/Comment 62/0 ]
55 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
    ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ เข้าชม/Comment 119/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 207/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 332/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 335/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 493/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เตือนการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นพ. (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ในเขตตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงมาสูงสุดไม่น้อยกว่า150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เตือนการทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ฆข 10 นพ. (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ในเขตตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้กับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80-6356 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานจำนวน 2 หลัง (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก huay แม้ว่าจะเสี่ยงแต่ว่าก็คุ้มสุดๆ (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
5 ความหวาดกลัวที่ทำให้พวกเราไม่เป็นผลสำเร็จในตลาด deriv (อ่าน 91 / ตอบ 0 )
เว็บที่ดีที่สุด (อ่าน 77 / ตอบ 0 )
ลุ้นทุนสร้างล้าน (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
สังคมการเงิน (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
เงินยุคดิจิตัล (อ่าน 28 / ตอบ 0 )
ลงทุนธุรกิจการเงิน (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
ออนไลน์เกมส์ (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
หาเงินพิเศษสวยๆจากการแทงหวย....เพียงแค่สมัคร mawinbet (อ่าน 39 / ตอบ 0 )
Fbs แสดงว่า (ความหมายเพื่อการลงทุน forex) (อ่าน 120 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายนพดล ศรีวะรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << กรกฏาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

    ip ของคุณ คือ 3.233.229.90
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  48 ip
  เมื่อวาน
  840 ip
  เดือนนี้
  5867 ip
  เดือนที่แล้ว
  59482 ip
  ปีนี้
  487788 ip
  ทั้งหมด
  1208870 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong