[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/thachumpa/photos/a.612207239274359/612207132607703/?type=3&theater
อำนาจหน้าที่่ของ อบต
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=469643806864037&__xts__%5B0%5D=68.ARBmRfF2CzII1XLBl1vGB6TIdPkfJcS36pCr_omGXrntW-WESVtYbvyLfoPFMqIrF3MX5PhEjohqNyFppNXPjXAlGYeBfewEZxCeTdVHLY1bAlIqkggFCHpRJk3QmBF00tzRwR3PVNOKySC1GvZdxWS_rVu_
แข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประจำปี 2561
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.471923696615089&type=3&fb_dtsg_ag=AdxZCLPGe7Dl-Us3waUCh-UNHd0EfER_p2Nj24DAk_9lPA%3AAdxdiNxGNUy4-28D4y164s-3vFu7uDhNvJOgcmBzPpkVBQ
กิจกรรมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน ตำบลท่าจำปา 2561
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=440316586463426
กิจกรรม ลงแขกดำนาสามัคคี 2561
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
    ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ เข้าชม/Comment 44/0 ]
55 โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563
    โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ เข้าชม/Comment 43/0 ]
55 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมผลผลิตทางเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการจัดการขยะ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา [ เข้าชม/Comment 80/0 ]
55 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ เข้าชม/Comment 92/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 130/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 268/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 271/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 424/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายหนูเพียร สานาผา ถึงสวนยางฯนายแสวง ปู่ห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึงสวนยางฯนายสมพร วิจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ สายทุ่งนาลาด เริ่มจากนา นายเหรียญชัย จอมแก้ว ถึงนา นายคง จันทะขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ บ้านคำพอก หม่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ.(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายริมห้วยภูแวง เริ่มจากนา นางอดิสร เบ้าลี ถึงนา นายลอน มวยลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 เริ่มจากสวนนางฯนายก่าม ถึงสวนยางฯ นางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากสวนยางฯ นายรัศมี ดอยมา ถึงสวนยางฯ นายสมัย ซองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายหนูเพียร สานาผา ถึงสวนยางฯนายแสวง ปู่ห้วยพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 เริ่มจากสวนยางฯนายบุญมา ปู่ห้วยพระ ถึงสวนยางฯนายสมพร วิจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ ๕ สายทุ่งนาลาด เริ่มจากนา นายเหรียญชัย จอมแก้ว ถึงนา นายคง จันทะขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน 80-8233 นพ.(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 4 สายริมห้วยภูแวง เริ่มจากนา นางอดิสร เบ้าลี ถึงนา นายลอน มวยลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 เริ่มจากสวนนางฯนายก่าม ถึงสวนยางฯ นางดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านคำพอก หมู่ที่ 3 เริ่มจากสวนยางฯ นายรัศมี ดอยมา ถึงสวนยางฯ นายสมัย ซองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

หลักการสร้างเงินทุน (อ่าน 995 / ตอบ 0 )
แค่คลิกลิงค์ลุ้นรับเงินทุน (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
เจ้าแห่งวงการเงินออนไลน์ (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
เกมส์การลุ้นรางวัล (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
ผลผลิตของนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 52 / ตอบ 1 )
หลักการลงทุนอสังหา (อ่าน 51 / ตอบ 0 )
gclub ทางเข้า (อ่าน 590 / ตอบ 1 )
ทางเข้า Gclub มือถือ (อ่าน 138 / ตอบ 0 )
เว็บคาสิโนออนไลน์ เราเปิดให้บริการเล่นได้ทุกช่องทาง (อ่าน 590 / ตอบ 0 )
ภาษีรายได้ส่วนบุคคล (อ่าน 3789 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายนพดล ศรีวะรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << เมษายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    

    ip ของคุณ คือ 3.235.77.252
  ออนไลน์
  7 ip
  วันนี้
  366 ip
  เมื่อวาน
  1712 ip
  เดือนนี้
  4484 ip
  เดือนที่แล้ว
  90230 ip
  ปีนี้
  238885 ip
  ทั้งหมด
  959967 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong