[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/thachumpa/photos/a.612207239274359/612207132607703/?type=3&theater
อำนาจหน้าที่่ของ อบต
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=469643806864037&__xts__%5B0%5D=68.ARBmRfF2CzII1XLBl1vGB6TIdPkfJcS36pCr_omGXrntW-WESVtYbvyLfoPFMqIrF3MX5PhEjohqNyFppNXPjXAlGYeBfewEZxCeTdVHLY1bAlIqkggFCHpRJk3QmBF00tzRwR3PVNOKySC1GvZdxWS_rVu_
แข่งเรือประเพณีตำบลท่าจำปา ประจำปี 2561
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.471923696615089&type=3&fb_dtsg_ag=AdxZCLPGe7Dl-Us3waUCh-UNHd0EfER_p2Nj24DAk_9lPA%3AAdxdiNxGNUy4-28D4y164s-3vFu7uDhNvJOgcmBzPpkVBQ
กิจกรรมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในชุมชน ตำบลท่าจำปา 2561
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=440316586463426
กิจกรรม ลงแขกดำนาสามัคคี 2561
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือน 4 นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ปี 2563
    พระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุที่อยู่คู่อำเภอท่าอุเทน มาเป็นเวลานาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีโบราณถือว่าเป็นเดือนสี่ชาวอำเภอท่าอุเทน ทุกหมู่บ้านจะมารวมกันเพื่อสักการะบูชาบวงสรวงพระธาตุท่าอุเทน พร้อมกับแห่ผะเหวดเข้าเมือง หรือเรียกกันโดยทั [ เข้าชม/Comment 44/0 ]
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย กล่าวในงานเสวนา “เกาะติดสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ : แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันตนเอง” โดยให้ข้อมูลว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ [ เข้าชม/Comment 42/0 ]
55 ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563
    ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ เข้าชม/Comment 97/0 ]
55 โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563
    โครงการมหกรรมการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก องค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ เข้าชม/Comment 111/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 182/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 314/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 317/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 469/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 จากบ้านดอนแดง ม.15 ถึงนานายวิทยา หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน อบต.คต-บ้านนายไขแสง มะระ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวตัววี หมู่ที่ 3 ริมสาชยบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดอกไม้ หมู่ 12 สายป่าช้า ไป ป่าดงกระแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตย-ทุ่งกระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๐ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 (18 พ.ค -30มิ.ย 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถุงมือแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 จากบ้านดอนแดง ม.15 ถึงนานายวิทยา หลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน อบต.คต-บ้านนายไขแสง มะระ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวตัววี หมู่ที่ 3 ริมสาชยบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดอกไม้ หมู่ 12 สายป่าช้า ไป ป่าดงกระแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำเตย หมู่ที่ 7 สายบ้านคำเตย-ทุ่งกระแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ต 0468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๐ นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

Fbs แสดงว่า (ความหมายเพื่อการลงทุน forex) (อ่าน 77 / ตอบ 0 )
ต้องการรู้ไหม??? ว่าเว็บไซต์ เล่นหวยหุ้น เป็นอย่างไร (อ่าน 164 / ตอบ 0 )
Xm กับข้อพึงระวัง 5 แง่คิดก่อนเทรด (อ่าน 303 / ตอบ 0 )
jetsadabet ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ สู้ทางความมั่งมี (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
อยากเรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 สอนขายสินค้าออนไลน์แม้ไม่มีสินค้าหรือไม่รู้จะขายอะไรดีมาเรียนได้เลย บอกหมดทุกขั้นตอน 2 วันจบ (อ่าน 163 / ตอบ 2 )
สอบถามปัญหา (อ่าน 323 / ตอบ 0 )
สุดยอดการหาเงินง่ายๆ (อ่าน 179 / ตอบ 0 )
แหล่งรวมนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 66 / ตอบ 0 )
เทคนิคการหาเงินง่ายๆ (อ่าน 53 / ตอบ 0 )
เว็บเพื่อการหาเงิน (อ่าน 51 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา


นายนพดล ศรีวะรมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << มิถุนายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        

    ip ของคุณ คือ 34.204.176.125
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  1456 ip
  เมื่อวาน
  ip
  เดือนนี้
  1456 ip
  เดือนที่แล้ว
  105286 ip
  ปีนี้
  423895 ip
  ทั้งหมด
  1144977 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong