[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=639727409855675
แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำสงคราม บ้านท่าแต้ ตำบลท่าจำปา
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9yskRADEIA8GMXCCOFfkntg~%3BZPLtmxmqKyK7M6Tgjt~_zrgHuD1~_Hy~_yOHH8G~_TpNtu~%3B411fEDh~_QaIA~-~-.bps.a.905958209878300&type=1
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ “เวทีอบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1ycENwDAIA8CNKgzYwfsvVjVNnqdz0FRCbEJ6vF2z3T5GedYw1n1VAoM5zvg~%3Brvm5zReqZhOV.bps.a.905956073211847&type=1
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y7kNwDAMA8CNAn2UyP0XC6DYKa84GYRqisNGPFoPGoX031obj1kZ7hq7nv2Zx~%3BJ16Lo~%3B1wsHsBcJ.bps.a.905954633211991&type=1
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
    ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งส่วยงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วน [ เข้าชม/Comment 4/0 ]
55 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
    ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบุญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริ [ เข้าชม/Comment 3/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
    เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
55 ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
    ขอร่วมแสดงความยินดี เนื่องจาก นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ อปท.
     กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอบต.ท่าจำปา
[ เข้าชม/Comment 252/0 ]
ประกาศชำระภาษีประจำปี 2561
     ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2561
[ เข้าชม/Comment 367/0 ]
3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
     3R ลดการใช้, ใช้ซ้ำ, แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่…ที่ใครๆ ก็ช่วยลดปริมาณขยะได้
[ เข้าชม/Comment 377/0 ]
10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
     10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
[ เข้าชม/Comment 529/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการศึกษาวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อฝึกภาคปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ(โครงการฝึกอบบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ไชยบุรี อบต.ท่าจำปา และเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 สายซอยตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาการศึกษาวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4680 นพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเสื้อฝึกภาคปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ(โครงการฝึกอบบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ไชยบุรี อบต.ท่าจำปา และเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 สายซอยตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๖๗๗ นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

5 กรรมวิธีการเลือกโบรกเกอร์เทรด iq option 2563 (อ่าน 214 / ตอบ 0 )
สานฝันสู่ทางมั่งมีกับเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ lottovip (อ่าน 67 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 37 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 34 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 31 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 33 / ตอบ 0 )
Olymp trade หมายความว่า (ความหมายเพื่อการลงทุน forex) . เมื่อคุณรู้เรื่องความหมายของคำว่า Olymp trade แสดงว่า อะไรเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการหารายได้จากการเทรด forex หรือ digital option ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วสำหรับคุณขอรับ โดยเหตุนั้นสิ่งท (อ่าน 119 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก huay แม้ว่าจะเสี่ยงแต่ว่าก็คุ้มสุดๆ (อ่าน 114 / ตอบ 0 )
5 ความหวาดกลัวที่ทำให้พวกเราไม่เป็นผลสำเร็จในตลาด deriv (อ่าน 131 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา

 • << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

    ip ของคุณ คือ 52.3.228.47
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  293 ip
  เมื่อวาน
  269 ip
  เดือนนี้
  6901 ip
  เดือนที่แล้ว
  48333 ip
  ปีนี้
  572506 ip
  ทั้งหมด
  1293588 ip

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013923883388&sk=photos&collection_token=100013923883388%3A2305272732%3A69&set=a.263426410798153.1073741833.100013923883388&type=3&pnref=story
  ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาเหลือง ยาเขียว ขี้ผึ้งสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=377960479365704
  กิจกรรมงานพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2561
  https://www.facebook.com/pg/thachumpa/photos/?tab=album&album_id=597910950703988
  โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   

   

     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong